wtorek, 29 grudnia 2015

Liczebniki - Zahlwort/ Numerale

LICZEBNIKI

Liczebnik- m Zahlwort
Liczebnik- n Numerale


Liczebniki główne (die Kardinalzahlen),do miliona pisane są małą literą. Liczebniki oznaczające numery autobusów, linii tramwajowych, ocen itp. pisane są wielką literą i są zawsze rodzaju żeńskiego:

0          null      zero                 nul  )                 die Null            zero
1          eins      jeden               ajns  )               die Eins            jedynka
2          zwei     dwa                 cwaj                  die Zwei           dwójka
3          drei      trzy                 draj                   die Drei           trójka
4          vier      cztery              fijr                    die Vier            czwórka
5          fünf      pięć                 fyinf                  die Fünf           piątka
6          sechs   sześć                zeks                  die Sechs         szóstka
7          sieben siedem              sibjn                  die Sieben       siódemka
8          acht     osiem               acht                  die Acht          ósemka
9          neun    dziewięć            nojn                  die Neun         dziewiątka
10        zehn    dziesięć             cejn                   die Zehn          dziesiątka

Liczebniki są nieodmienne. Wyjątek stanowi jedynie liczebnik eins, odmieniający się jak rodzajnik nieokreślony:

Ich habe eine Schwester.       Mam jedną siostrę.
Nur ein Schüler hat diesen Test bestanden.    Tylko jeden uczeń zdał ten test.
Wir wollen hier noch einen Tag bleiben.        Chcemy tu zostać jeszcze jeden dzień.

Liczebniki od 11 do 19 tworzy się poprzez dodanie końcówki -zehn, ale nie wszystkie liczby powstały regularnie. Miejsca, w których liczba została utworzona nieregularnie zostały zaznaczone :

11        elf                  jedenaście       elf
12        zwölf              dwanaście        cfyulf
13        dreizehn          trzynaście       drajcejn
14        vierzehn          czternaście      fijrcejn
15        fünfzehn          piętnaście                                                      

do liczby dodajemy - cejn
16        sechzehn         szesnaście
17        siebzehn          siedemnaście
18        achtzehn         osiemnaście
19        neunzehn        dziewiętnaście

Liczby dziesiętne od 20 do 90 powstają poprzez dodanie do liczby końcówki -zig, ale są także wyjątki. W poniższej tabeli zaznaczone zostały miejsca, w których liczebnik powstał w sposób nieregularny:

20        zwanzig           dwadzieścia               zwancih
30        dreißig             trzydzieści                drajcih
40        vierzig             czterdzieści               fijrcih
50        fünfzig             pięćdziesiąt
60        sechzig            sześćdziesiąt                                                              

 do liczby dodajemy cih
70        siebzig            siedemdziesiąt
80        achtzig            osiemdziesiąt
90        neunzig           dziewięćdziesią

Połączenie dziesiątek i jednostek powstaje poprzez połączenie ich spójnikiem und (i). Charakterystyczne jest to, że w języku niemieckim cyfry są pisane razem i wyrażane "od końca" (najpierw jest jednostka a później dziesiątka):

21        ein       und      zwanzig           einundzwanzig            dwadzieścia jeden
56        sechs   und      fünfzig             sechsundfünfzig           pięćdziesiąt sześć
72        zwei     und      siebzig            zweiundsiebzig            siedemdziesiąt dwa
33        drei      und      dreißig            dreiunddreißig             trzydzieści trzy
69        neun    und      sechzig            neunundsechzig           sześćdziesiąt dziewięć
84        vier      und      achtzig            vierundachtzig            osiemdziesiąt cztery
100       hundert, 300    dreihundert 1000 tausend 

Liczebniki porzadkowe:
pierwszy - de erste ( der erste)
drugi - der zweite  (cfajte)
trzeci - der dritte (drite)
piaty - der fünfte ( fyinfte)
dwudziesty piaty - der  fünfundzwanzigste  ( fyinfuntcfancihste)

Ich wohne im vierten Stock - mieszkam na 4 pietrze ( ih woune im fijrtn sztok) 

po pierwsze - als erstes 
po drugie - als zewites
po trzecie - als drittes 
kilkakrotnie - mehrmals ( mejrmals)
wielokrotnie - vielmals (fijlmals)
dwukrotny/podwojny - zweifach/doppelt ( cfajfach/dopelt)
raz- einmal

dwa razy - zweimal (cwajmal)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz